https://www.youtube.com/watch?v=KR1ZB4aMTEs

Teollisuuden eri aloilla syntyy merkittäviä määriä erilaisia sivuvirta- ja jätevesiä, joissa on vielä paljon hyödyntämätöntä kiertotalouspotentiaalia. Nämä teollisuusvedet ovat laadultaan ja koostumukseltaan hyvin vaihtelevia teollisuuden alasta ja tuotantoprosessista riippuen. Teollisuusvedet sisältävät usein arvokkaita komponentteja, kuten orgaanista ainesta ja ravinteita, joiden hyödyntäminen olisi järkevää sen sijaan, että ne johdetaan kunnalliseen jätevedenpuhdistukseen.

 

Jotta teollisuusvesien orgaaninen aines saadaan käyttöön ja ravinteet talteen, on tarpeen kokeilla erilaisia käsittelyratkaisuja – tutkimuksen avulla on mahdollista selvittää esimerkiksi biokaasuprosessin ja mikroleväkasvatuksen tarjoamia ratkaisuja sekä näiden yhdistelmäprosessin hyötyjä. Jätevesien orgaanisen aineen poistossa voidaan käyttää korkeakuormitteisille vesille soveltuvaa anaerobista biokaasuprosessia, joka on Suomen teollisuusvesien käsittelyssä melko vähän tutkittu ja hyödynnetty teknologia. Teollisuusvesi kulkee biokaasuprosessin läpi, jossa anaerobiset mikrobit hajottavat teollisuusveden orgaanista ainesta ravinnokseen, ja muodostavat siitä aineenvaihduntatuotteenaan biokaasua. Biokaasuprosessista poistuva neste eli poiste sisältää lähes kaikki alkuperäisen teollisuusveden ravinteet. 

 

Poiste sisältää siis arvokkaita komponentteja – ravinteita – jotka halutaan edelleen kiertoon ja hyötykäyttöön. Tässä biokaasun ja mikroleväkasvatuksen yhdistelmäprosessissa ravinnekiertoratkaisuna keskitytään mikrolevien kasvatukseen. Teollisuusvesien ja poisteen soveltuvuutta eri mikrolevälajien ravinneliuoksena ja kasvatusalustana voidaan testata nopeilla skriinaus- eli seulontakasvatuksilla, ja parhaiten kasvavat mikrolevät valitaan jatkotutkimuksiin ja kasvatuksiin bioreaktoreissa. Teollisuusveden ravinteilla tuotettua mikroleväbiomassaa voi vesien laadusta riippuen käyttää esimerkiksi ravintona, lannoitteena tai energiana, tai mikroleväbiomassasta voidaan erottaa arvojakeita, kuten pigmenttejä, rasvahappoja tai proteiineja. 

 

Vesistä biovoimaa ja ravinteita (BioVeRa)- ja Teollisuusvesistä biokaasua ja arvokomponentteja (Vesitar)- hankkeissa selvitetään ja testataan teollisuusvesille erilaisia käsittelyratkaisuja hankkeeseen osallistuvien yritysten tarpeiden pohjalta. Testattavien käsittelyratkaisujen avulla teollisuusvedet puhdistetaan joko kierrätettäväksi takaisin käyttöön, johdettavaksi puhtaana suoraan luontoon tai vähemmän kuormittavana kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon. 

 


 

Videon tekemiseen ovat osallistuneet Hämeen ammattikorkeakoulun tutkijat osana Hämeen liiton rahoittamaa ”Vesistä biovoimaa ja ravinteita – BioVeRa” sekä Euroopan Unionin osarahoittamaa ”Teollisuusvesistä biokaasua ja arvokomponentteja – Vesitar” -hankkeita

Satu Kivimäki, tutkija, Hämeen ammattikorkeakoulu satu.kivimaki@hamk.fi

Satu Tiainen, projektiasiantuntija, Hämeen ammattikorkeakoulu satu.tiainen@hamk.fi